Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op het gebruik van deze website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. We garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. We wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer we links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. De informatie op dergelijke websites is door Warmtenet Eindhoven niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. We hebben daarop geen invloed en aanvaarden daarvoor alsmede voor het gebruik geen aansprakelijkheid.

Informatie gebruiken

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) het zijn het eigendom van Warmtenet Eindhoven  of zijn met toestemming van de desbetreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te verspreiden, te verveelvoudigen of op enigerlei wijze openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Warmtenet Eindhoven   of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Online communicatie

Warmtenet Eindhoven  garandeert niet dat de naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website/internetdiensten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website/internetdiensten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Gebruik van uw gegevens

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of een afspraak. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat aan ons melden. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.